duben 2021

Unie českých spisovatelů se co nejdůrazněji distancuje od všech kampaní, jejichž cílem je podsouvat Ruské federaci výlučnou či hlavní vinu za něco, co očividně nebylo a není v jejím zájmu,

červen 2017

Podle informací z denního tisku plánuje „elita“ Národního muzea, ve spolupráci s Ministerstvem kultury, odstranit z panteonu svěřené budovy busty Julia Fučíka, Fráni Šrámka a dalších spisovatelů, slovem osobností české národní kultury. Prý byla jejich instalace „politicky motivovaná“, jen zabírají místa jiným, ovšem „nesporným“ osobnostem, jakými byly kupříkladu mocnář František Josef I., nejen v době senility přezdívaný „starý Procházka“, nebo Heinrich Clam-Martinic, jehož musí redakce nejmenovaných novin uvést s poznámkou, že byl „rakouský politik a ministerský předseda Předlitavska“. Julia Fučíka a Fráňu Šrámka dnes neznají snad jen absolventi a frekventanti našich svobodných polistopadových škol.

únor 2016

Kapitalistický režim nejenom rabuje vše, co zde bylo vytvořeno za dlouhá desetiletí. On se také mstí. Je nervózní už z pouhého jména. Hned po převratu musel pražský magistrát vydat sáhodlouhý seznam změněných názvů ulic. Nalevo starý, napravo nový. Jedna dvojice bude určitě nesmrtelná: „Náměstí Lidových milicí – zrušeno bez náhrady.“

září 2015

Unie českých spisovatelů, sama bojkotovaná soukromými i tzv. veřejnoprávními médii stejně jako agenturami, má „dobré“ zkušenosti s cenzurou. Zná cenzuru „tichem“, cenzuru „odsouváním do bezvýznamnosti“, jak tuto taktiku pojmenoval jeden snaživý literární kritik.

srpen 2014

Stanovisko vedení Unie českých spisovatelů k probíhajícím válečným agresím ve světě

prosinec 2004
Dne 20. listopadu tohoto roku se konala konference Unie českých spisovatelů. Hlavním bodem jednání byla analýza české poezie od roku 1990 a příčiny proměn hodnotových kritérií. Dále se konference zabývala společenským postavením Unie českých spisovatelů. Rovněž se znovu vrátila k postupující likvidaci národní kultury a obrací se na Ministerstvo kultury ČR a naše zákonodárce s podnětem k vypracování legislativy, která by likvidaci zamezila. Obě prohlášení otiskujeme. Jednotlivé diskusní příspěvky budou průběžně otištěny v Obrysu-Kmeni od čísla 48/2004.

říjen 2003
Dne 11. října tohoto roku se konal kongres Unie českých spisovatelů. Na programu jednání byla volba nového vedení UČS, diskuse k společenskému postavení Unie českých spisovatelů a hodnocení současného stavu české a světové prózy. Ke společenskému postavení UČS vydala Unie prohlášení, které otiskujeme.

únor 2003

Prohlášení Unie českých spisovatelů k současné situaci na Blízkém východě
Svět prožil ve dvacátém století nejstrašnější konflikt ve svých dějinách - 2. světovou válku. Jejím završením a mementem se stala japonská města Nagasaki a Hirošima, kde byly použity nejhroznější zbraně, které kdy lidstvo stvořilo. Nejdůležitějším odkazem těchto událostí je: "Už nikdy více!" Tuto myšlenku vložili humanističtí umělci do svých děl, tato myšlenka zní v uších všech, kdo ono běsnění zažili, a leží i na srdci lidem mladších generací.

prosinec 2002
V sobotu 7. prosince 2002 se konalo pracovní setkání Unie českých spisovatelů. Na programu jednání byl způsob prezentace české literatury v čítankách, učebnicích, slovnících a encyklopediích. Všechny přednesené příspěvky budou otištěny v Obrysu-Kmeni. Dále se spisovatelé zabývali současnou situací ve vydávání české literatury, a to současné i klasické. Po diskusi a z podnětů anketních odpovědí otiskovaných průběžně v Obrysu-Kmeni vydali spisovatelé prohlášení tohoto znění.

květen 2001
V sobotu 26. května 2001 se v Praze konalo pracovní setkání členů Unie českých spisovatelů. Na programu jednání byl současný stav našich sdělovacích prostředků, k němuž spisovatelé vydali prohlášení následujícího znění:

červen 2002
Pracovní setkání členů UČS 29. 6. 2002 přijalo Druhé prohlášení ke stavu českého tisku:

prosinec 2001
Prohlášení Unie českých spisovatelů ke stavu české kultury a české literatury
Dne 8. prosince 2001 se konalo pracovní setkání členů Unie českých spisovatelů. Na programu jednání bylo postavení českého spisovatele ve společnosti, současný stav české kultury, především literatury, a fungování Českého literárního fondu. Po rozsáhlé diskusi spisovatelé vydali prohlášení následného znění:

leden 2001
Původní česká literární tvorba přešla ze stadia dlouhodobého útlumu do stavu bezprostředního existenčního ohrožení. Osud naší národní literatury je plně v rukách literárně nekvalifikovaných knižních podnikatelů, jejichž jediným kritériem pro vydání knihy je zisk. O tom ostatně dostatečně svědčí i jen letmý pohled na knihkupecké pulty, kde již celá léta chybí nové současné české romány, novely a sbírky povídek a básní. Čestné výjimky představují bezmála anonymní knížky vyhrazené zasvěcencům. Čest a sláva těm nakladatelům, kteří vydávají klasickou i moderní českou literaturu!  

březen 2001
Dne 8. března 2001 se sešlo předsednictvo Unie českých spisovatelů nad programem UČS.
Předsednictvo považuje za potřebné nejen členům, ale i čtenářům Obrysu-Kmene sdělit, že UČS je nezisková organizace, nemá žádný finanční zdroj, z kterého by kryla pořádání seminářů, literárních akcí ap. Nemůže nabídnout nic jiného než možnost publikování v Obrysu-Kmeni.